Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

UCHWAŁA NR XXVIII/168/2013
RADY GMINY KRZYWDA
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.l ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( t.j. Dz. U, z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Tracą moc: Uchwała Nr XX/219/2001 Rady Gminy Krzywda z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie i Uchwały Nr W36/2003 z dnia 28 marca 2003 r„ Nr IV/27/07 z 28 marca 2007 r., Nr XV/112/08 r. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywda i Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Czerniec

Załącznikdo Uchwały Nr XXVHI/168/2013 Rady

Gminy Krzywda z dnia 25 kwietnia 2013 r.

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KRZYWDZIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1.Statut reguluje cele i zadania działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie zwanej dalej „Biblioteką”, jej organy i organizację oraz gospodarkę finansową.

 1. Biblioteka została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy w Krzywdzie Nr XVII/105/93 z dnia 21 kwietnia 1993 roku i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz. U.2012,642 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. 2012. 406),

 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm),

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 5. niniejszego Statutu.

§2.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i w dniu 30.04.1993 roku została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Krzywda.

 2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Krzywda.

Siedzibą Biblioteki jest wydzielony lokal w budynku Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie przy ulicy Łukowskiej 20.

 1. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej w brzmieniu „Gminna Biblioteka Publiczna , 21- 470 Krzywda, ul. Łukowska 20, woj. lubelskie, tel.(25)755 10 06 w. 33, NIP 825-18-64-512, REGON 030801596” oraz okrągłej do identyfikacji zbiorów o treści „ Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie”.

§3.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§4.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Krzywda, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy.

§5.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych w tym materiałów dotyczących własnego regionu,

 2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych,

 3. prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacji książki i czytelnictwa,

 4. opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu dorobku kulturalnego gminy,

 5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności,

 6. zaspokajanie mieszkańcom gminy potrzeb oświatowych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

§6.

Biblioteka może podejmować inne zadania niż określone w § 5 dla zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy.

§7.

Biblioteka wykonuje również zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej.

§8.

 1. Biblioteką zarządza dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w jej imieniu składa oświadczenia woli.

 2. Wójt wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 3. Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy dla zatrudnionych w Bibliotece pracowników.

§9.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną pracowników administracyjnych i obsługi.

§10.

 1. Pracownicy Biblioteki zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich oraz specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanym w oparciu o delegację zawartą w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§11.

W skład Biblioteki wchodzą Filie w Hucie Dąbrowie i Okrzei do których zakresu działania należy realizacja zadań, o których mowa w § 5 i § 7.

§12.

 1. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora.

 2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki w trybie zarządzania wewnętrznego po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

§13.

Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, towarzystwa i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§14.

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości przyznanych środków finansowych przez organizatora.

§15.

Dyrektor corocznie, w terminie do 30 kwietnia, przekłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań.

§16.

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji przedmiotowych i celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§17.

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§18.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

V. PRZEPISY KOŃCOWE
§19.

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

UCHWAŁA NR XLIV/248/2014
RADY GMINY KRZYWDA
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.l ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie(Uchwała Nr XXVIII/168/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.) dokonuje się następujących zmian:

1) w § 5 dodaje się pkt 7 i pkt 8 w brzmieniu:

7) podejmowanie innych działań związanych z budową lub modernizacją terenów na cele rekreacyjno- turystyczne lub innych działań wynikających z potrzeb społeczeństwa,

8) organizacja wycieczek kulturalno- turystyczno - rekreacyjnych.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywda i Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 

Wojciech Czerniec

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Statut

Utworzono dnia 06.10.2020, 15:46

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki